English (United Kingdom)繁體中文简体中文(中国)
 
 
     
 
 
     

产品中心 

家电应用

Washing Machine Oven Coffee Machine Fridge HOB

 

家电应用
简单丶清晰及实用之显示屏镶嵌在家电上,令日常生活加添方便。精电为家电制造商提供经济且高质素之应用方案。

 

 

Washing Machine

Washing machine
Washing machine
Tech ResolutionLow DutyMiddle DutyHigh Duty
TN/IBN na-ico

top▲

 

 

Oven

Oven
Oven
Tech ResolutionLow DutyMiddle DutyHigh Duty
ISTN na-ico na-ico

top▲

 

 

Coffee Machine

coffee machine
coffee machine
Tech ResolutionLow DutyMiddle DutyHigh Duty
FFSTN/ISTN na-ico na-ico

top▲

 

 

Fridge

Fringe
Fringe
Tech ResolutionLow DutyMiddle DutyHigh Duty
TN/FSTN na-ico na-ico

top▲

 

 

HOB

HOB
HOB
HOB2
Tech ResolutionLow DutyMiddle DutyHigh Duty
IBN na-ico na-ico

top▲

 

 

 

 

 

 
 

版权所有©2011 VARITRONIX。保留所有权利。

网站地图 | 隐私权政策